Tin tức mới nhất về hoạt động của TNS Holdings được cập nhật tại chuyên mục này.

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TNS HOLDINGS

Thông tin các văn bản dự thảo chi tiết tại link file sau:Danh sách tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ TNSChương trình họp;http://file.hstatic.net/1000208700/file/4._chuong_trinh_hop_dhdcd.pdfDự thảo Quy chế tổ chức;http://file.hstatic.net/1000208700/file/5._du_thao_quy_che_to_chuc.pdfDự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị;http://file.hstatic.net/1000208700/file/06a._du_thao_quy_che_bau_cu_thanh_vien_hdqt_7d45d8a1580a42028798036c5f159903.pdfDự thảo Quy chế bầu cử Kiểm soát viên;http://file.hstatic.net/1000208700/file/06b._du_thao_quy_che_bau_cu_ksv.pdfDự thảo Thể lệ biểu quyết;http://file.hstatic.net/1000208700/file/7._du_thao_the_le_bieu_quyet.pdfTờ trình về việc sửa đổi Điều lệ;http://file.hstatic.net/1000208700/file/9a._ttr_sua_doi_dieu_le.pdfDự thảo Điều...

Đọc thêm

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông TNS năm 2018

Toàn văn thông báo (có đóng dấu) vào đường link sau:http://file.hstatic.net/1000208700/file/tb_moi_hop_dai_co_dong_nam_2018_31.08.2018.pdfTOÀN VĂN THÔNG BÁO:CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc                 Hà Nội, ngày      tháng   năm  2018 THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ...

Đọc thêm

ĐĂNG KÝ KINH DOANH TNS HOLDINGS (THAY ĐỔI LẦN THỨ 7)

Vui lòng truy cập link file bài viết tại đây:http://file.hstatic.net/1000208700/file/09_08_18_dkkd_tns_holdings_lan_7.pdf

Đọc thêm

ĐIỀU LỆ TNS HOLDINGS

Vui lòng truy cập link bài viết tại đây:http://file.hstatic.net/1000208700/file/26.04.18_di_u_l__tns_holdings.pdf

Đọc thêm

ĐĂNG KÝ KINH DOANH TNS HOLDISNG (thay đổi lần thứ 6)

Vui lòng truy cập link:http://file.hstatic.net/1000208700/file/26_04_18_dkkd_tns_holdings_lan_6.pdf

Đọc thêm

ĐĂNG KÝ KINH DOANH TNS HOLDISNG (Thay đổi lần thứ 5)

Vui lòng truy cập link file tại đây:http://file.hstatic.net/1000208700/file/12_02_18_dkkd_tns_holdings_lan_5.pdf

Đọc thêm

ĐĂNG KÝ KINH DOANH TNS HOLDINGS (Thay đổi lần thứ 4)

Vui lòng truy cập link file:http://file.hstatic.net/1000208700/file/24_06_16_dkkd_tns_holdings_lan_4.pdf

Đọc thêm