Tin tức mới nhất về hoạt động của TNS Holdings được cập nhật tại chuyên mục này.

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Công bố thông tin thay đổi đăng ký kinh doanh

Xem chi tiết tại link file đính kèm sau:1. Công bố thông tin thay đổi đăng ký kinh doanh TNS Holdings ngày 05/10/2018http://file.hstatic.net/1000208700/file/cong_bo_thong_tin_thay_doi_dkkd_tns_holdings_ngay_05102018.pdf2. Đăng ký kinh doanh TNS Holdings thay đổi lần thứ 8http://file.hstatic.net/1000208700/file/dkkd_thay_doi_lan_8_tns_holdings.pdf

Đọc thêm

ĐĂNG KÝ KINH DOANH TNS HOLDISNG (THAY ĐỔI LẦN THỨ 8)

Vui lòng truy cập link bài viết tại đây:http://file.hstatic.net/1000208700/file/04_10_18_dkkd_thay_doi_lan_8_tns_holdings.pdf

Đọc thêm

Quy chế công bố thông tin

Chi tiết: Vui lòng mở link file đính kèmhttps://file.hstatic.net/1000208700/file/quy_che_cbtt_01_10_2018_76ccedd7b4c14707ac737f570e715502.pdf

Đọc thêm

Công bố thông tin về việc bầu Chủ tịch HĐQT

Vui lòng mở file đính kèm theo link file sau:Công bố thông tin về việc bầu CTHĐQT TNS Holdings:http://file.hstatic.net/1000208700/file/cong_bo_thong_tin_bau_cthdqt.pdfhttps://file.hstatic.net/1000208700/file/nq_25_nay_27_9_2018_vv_thay_doi_ddpl_45494c83367a43b0a6876de1e8570ed6.pdfhttps://file.hstatic.net/1000208700/file/nq_27_ngay_27_9_2018_vv_bau_ct_hdqt_bf0149b0b7124045898d2c2353a2ba53.pdfhttps://file.hstatic.net/1000208700/file/nq_27_hdqt_bau_pho_ct_ngay_27_9_2018_d88889a47e9f4bde9418fcf52f3235db.pdf

Đọc thêm

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán

CÔNG TY CỔ PHẦNTHƯƠNG MẠI DỊCH VỤTNS HOLDINGS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc  Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2018 THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ ĐĂNG KÝCHỨNG KHOÁN/ NIÊM YẾT CỔ PHIẾU Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings trân trọng thông báo đến Quý cổ đông...

Đọc thêm

Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018

Chi tiết biên bản họp đại hội cổ đông: Vui lòng mở link file đính kèmBiên bản họphttp://file.hstatic.net/1000208700/file/bb_h_p_dhcd.pdfNghị quyết đại hộihttp://file.hstatic.net/1000208700/file/nghi_quyet_dai_hoi_hong_co_dong_tns_2018.pdf

Đọc thêm

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Chi tiết: Vui lòng mở link file đính kèm: https://file.hstatic.net/1000208700/file/quy_che_noi_bo_ve_quan_tri_cty_18_9_2018_58cf09c1b54e4d948b294631c3385fd3.pdf

Đọc thêm

ĐIỀU LỆ TNS HOLDINGS

Vui lòng truy cập link file sau:http://file.hstatic.net/1000208700/file/18_09_18_dieu_le__tns_ho.pdf

Đọc thêm

CV THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT

Thông tin chi tiết xem tại link sau:http://file.hstatic.net/1000208700/file/13._don_ung_cu_tv_bks.pdfhttp://file.hstatic.net/1000208700/file/12._don_ung_cu_tv_hdqt.pdf

Đọc thêm