Tin tức mới nhất về hoạt động của TNS Holdings được cập nhật tại chuyên mục này.

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất quý 3 năm 2019 và Công văn giải trình chênh lệch LNST

Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2019:  https://file.hstatic.net/1000208700/file/2019.10.30-tn1-bao_cao_tai_chinh_rieng_quy_iii_2019-sign_326c1e4c992048f8a098250676f4fbc1.pdfBáo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2019: https://file.hstatic.net/1000208700/file/2019.10.30-tn1-bao_cao_tai_chinh_hop_nhat_quy_iii_2019-sign_90c1202e531f4985a2a860c85f35877a.pdfCông văn giải trình: https://file.hstatic.net/1000208700/file/019.10.30-tn1-cong_van_cbtt___cong_van_giai_trinh_chenh_lech_lnst-sign_a436a34ada3f43c594fb0deb94061186.pdf

Đọc thêm

Nghị quyết HĐQT về Kế hoạch SXKD 2019 và phương án chi trả cổ tức 2018

Chi tiết:https://file.hstatic.net/1000208700/file/1.tn1_-_cbtt_ve_pa_sxkd_2019_va_pa_chi_tra_co_tuc_2018_-_sign_bc6bbfe9f2654ae0b1478de39742af2c.pdf

Đọc thêm

Công bố thông tin về việc nhận được Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp thay đổi lần thứ 09

Chi tiết:https://file.hstatic.net/1000208700/file/2019.09.09-_tn1_-_cbtt_vv_nhan_duoc_gcndkdn-_sign_2732d4f633964f59a494db3d6ef80c4d.pdf

Đọc thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM VÀ BỔ NHIỆM CHỨC VỤ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

Chi tiết: https://file.hstatic.net/1000208700/file/2019.09.04_cong_van_cbtt___nq_hdqt_sign_f341031cab9748a48b4947d61b372b66.pdf

Đọc thêm

Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất Bán niên năm 2019 và Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận

Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2019: https://file.hstatic.net/1000208700/file/bao_cao_rieng_phat_hanh_sign_016ce2ce3d9d49019c0776c78c00a5d0.pdfBáo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2019:https://file.hstatic.net/1000208700/file/bao_cao_hop_nhat_phat_hanh_sign_f07110022e444e8c9f9233ff89138272.pdfCông văn giải trình: https://file.hstatic.net/1000208700/file/2019.08.29-tn1-cv_cbtt__cv_giai_trinh_chenh_lech_lnst_sign_0596ab85b19442bba218fecaca141f7d.pdf

Đọc thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH MỘT SỐ NỘI DUNG TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN HỢP NHẤT NĂM 2018 VÀ GIẢI TRÌNH NGUYÊN NHÂN CHÊNH LỆCH TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ 2/2019 KÈM THEO XÁC NHẬN CỦA KIỂM TOÁN

Chi tiết: https://file.hstatic.net/1000208700/file/2019.08.19-tn1-_cv_cbtt_sign_72355dc0f0b04ea9a20429b51bd43765.pdf

Đọc thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH MỘT SỐ NỘI DUNG TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN HỢP NHẤT NĂM 2018 VÀ GIẢI TRÌNH NGUYÊN NHÂN CHÊNH LỆCH TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ 2/2019

Công văn CBTT: https://file.hstatic.net/1000208700/file/2019.08.08_cong_van_cbtt_dinh_chinh_cong_van_giai_trinh_bctc_sign_6355f295e40d45a59a96475da47c7592.pdfCông văn đính chính: https://file.hstatic.net/1000208700/file/2019.08.08_cong_van_dinh_chinh_cong_van_giai_trinh_bctc_sign_d4710c1e26d44ac2b09e96244048bc16.pdf

Đọc thêm

Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2019

Chi tiêt: https://file.hstatic.net/1000208700/file/2019.07.30_bao_cao_tinh_hinh_quan_tri_cong_ty_tom_tat_c51a4d83e5d54a68b80747575ffa421e.pdf

Đọc thêm

Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất Quý II 2019 và Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận

Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2019 + Công văn giải trình: https://file.hstatic.net/1000208700/file/2019.07.29_bctc_rieng_qii_2019_kem_cong_van_sign_9047296e362048d9af6d490d93eb3e68.pdfBáo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2019 + Công văn giải trình: https://file.hstatic.net/1000208700/file/2019.07.29_bctc_hop_nhat_qii_2019_kem_cong_van_sign_19d0c10acd3f4c188b03e33f03f5aef4.pdf

Đọc thêm