Tin tức mới nhất về hoạt động của TNS Holdings được cập nhật tại chuyên mục này.

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

CBTT QUYẾT ĐỊNH MIỄN NHIỆM VÀ BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG CỦA CÔNG TY

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm: https://file.hstatic.net/1000208700/file/2019_05_06_cbtt_ktt_sign_bc806c93612c43a0908c773755960ef0.pdf

Đọc thêm

CBTT Quyết định Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc của Công ty

Chi tiết tại file: https://file.hstatic.net/1000208700/file/2019_04_23_cbtt_ptgd_sign_dd8227d1c6484723ab1a54ca0f999be6.pdf

Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2019

1. Báo cáo tài chính riêng Quý I/2019: https://file.hstatic.net/1000208700/file/tns_bctc_rieng_q1_2019_sign_9494eef200e34a43b0782f76772b83fe.pdf2. Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2019: https://file.hstatic.net/1000208700/file/tns_bctc_hop_nhat_q1_2019_sign_8a626f2aaef743de955a9711b10c4c71.pdf3. Công văn giải trình biến động lợi nhuận Quý I/2019: https://file.hstatic.net/1000208700/file/tns_cong_van_giai_trinh_bien_dong_bctc_q12019_sign_483ec37128284c67bdfc390fba7fa443.pdf

Đọc thêm

Công bố thông tin Công văn chấp thuận gia hạn tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Chi tiết: https://file.hstatic.net/1000208700/file/2019_03_28_cbtt_cong_van_chap_thuan_gia_han_dhdcd_tn1_sign_8ce576ec468145c890a81d9a2f507600.pdf

Đọc thêm

Bản cáo bạch niêm yết cổ phiếu tại sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh

Chi tiết: http://file.hstatic.net/1000208700/file/20190318_01_-_tn1_-__ban_cao_bach.pdf

Đọc thêm

Quyết định số 63/QĐ-SGDHCM về việc Chấp thuận niêm yết cổ phiếu của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Chi tiết: http://file.hstatic.net/1000208700/file/20190314_20190314_-_tn1_-_quyet_dinh_niem_yet_lan_dau_sign.pdf

Đọc thêm

Báo cáo thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings

Chi tiết: http://file.hstatic.net/1000208700/file/2019_02_27_tns_bao_cao_thuong_nien_2018_sign.pdf

Đọc thêm

Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Chi tiết: http://file.hstatic.net/1000208700/file/2019.02.27_thong_bao_cua_vsd.pdf

Đọc thêm

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

Chi tiết: http://file.hstatic.net/1000208700/file/qd_43._b__nhi_m_ph_m_d_nh_cao_-_ktt_tns_holdings_sign.pdf

Đọc thêm