Tin tức mới nhất về hoạt động của TNS Holdings được cập nhật tại chuyên mục này.

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ GIẤY XÁC NHẬN THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Chi tiết: https://file.hstatic.net/1000208700/file/2019.06.13_cbtt_vv_giay_xac_nhan_thay_doi_nganh_nghe_kinh_doanh_sign_73799937730643458b6918cfe0ecef0e.pdf

Đọc thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THAY ĐỔI NHÂN SỰ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS

Chi tiết: https://file.hstatic.net/1000208700/file/2019.05.29_cbtt_vv_thay_doi_nhan_su_tn1_sign_b3d82754ed824457aa9314fb92dd8454.pdf

Đọc thêm

BIÊN BẢN HỌP, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS

Chi tiết: https://file.hstatic.net/1000208700/file/2019.05.29_cbtt_vv_bb_nq_dhdcd_thuong_nien_2019_tn1_sign_c2335cad4fea4b0e845ff8127ae54e06.pdf

Đọc thêm

BIÊN BẢN HỌP, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS

Chi tiết: https://file.hstatic.net/1000208700/file/2019.05.29_cbtt_vv_bb_nq_dhdcd_thuong_nien_2019_tn1_sign_c2335cad4fea4b0e845ff8127ae54e06.pdf

Đọc thêm

DANH SÁCH VÀ THÔNG TIN CHI TIẾT ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT DO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT ĐỀ CỬ

https://file.hstatic.net/1000208700/file/2019.05.27_syll_mr_duong_851b96d5f0ee4d0480d4d0b70d712bf8.pdfhttps://file.hstatic.net/1000208700/file/2019.05.27_syll_ms_giang_571dc3ca55894bd3a82f80b1221fcb08.pdf

Đọc thêm

Thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu

Sở GDCK TP.HCM thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (mã CK: TN1). Chi tiết như file đính kèm:https://file.hstatic.net/1000208700/file/quyet_dinh_chinh_thuc_e84b4ea774154923bdac0a282101b168.pdf

Đọc thêm

CBTT QUYẾT ĐỊNH MIỄN NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CỦA CÔNG TY

Chi tiết xem tại file đính kèm:https://file.hstatic.net/1000208700/file/cbtt_mien_nhiem_pho_tong_giam_doc_tns_676f876e27e14f589f6de04ccc8a4d03.pdf

Đọc thêm

Tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm1.Báo cáo của HĐQThttps://file.hstatic.net/1000208700/file/bao_cao_cua_hdqt_dc1d81d495b44da5a38af0f8c57d42c8.pdf2.Báo cáo của BKShttps://file.hstatic.net/1000208700/file/bao_cao_cua_bks_55e011786fe8402486e73e9dcb72d4f2.pdf3.Chương trình họphttps://file.hstatic.net/1000208700/file/chuong_trinh_hop_dai_hoi_dong_co_dong_thuong_nien_nam_2019_5e8d33babd2c4aaea7221f84accb3b2d.pdf4.Quy chế tổ chứchttps://file.hstatic.net/1000208700/file/quy_che_to_chuc_hop_dai_hoi_dong_co_dong_thuong_nien_nam_2019_a83bc5988edc47f99f5317203f0b0684.pdf5.Quy chế bầu thành viên HĐQThttps://file.hstatic.net/1000208700/file/quy_che_bau_cu_thanh_vien_hdqt_74bfba1716034018ae96c45e65df65db.pdf6.Quy chế bầu thành viên BKShttps://file.hstatic.net/1000208700/file/quy_che_bau_thanh_vien_bks_6c234e5e5a5843429025e65762bf5e0a.pdf7.Thể lệ biểu quyếthttps://file.hstatic.net/1000208700/file/the_le_bieu_quyet_e299aef20aa54bef8e00bbb4bad84a43.pdf8.Tờ trình các vấn đề chunghttps://file.hstatic.net/1000208700/file/ttr_cac_van_de_chung_7615b608c84846508dd76a16db17e41e.pdf9.Tờ trình thay đổi ngành nghề ĐKKDhttps://file.hstatic.net/1000208700/file/ttr_thay_doi_nganh_nghe_dkkd_420fcb5796b449e28dffb7fe5ab774c5.pdf10.Tờ trình bầu thành viên HĐQThttps://file.hstatic.net/1000208700/file/ttr_bau_thanh_vien_hdqt_394a733bb9f048b8895d49f48e39e536.pdf11.Tờ trình bầu BKShttps://file.hstatic.net/1000208700/file/ttr_bau_bks_971930431f374ee4befaacaf7529c942.pdf12.Mẫu đơn đề cử thành viên HĐQThttps://file.hstatic.net/1000208700/file/mau_don_de_cu_thanh_vien_hdqt_e1a4b130af9b4bebbdc344ca0031408b.pdf13.Mẫu đơn đề cử...

Đọc thêm

CBTT QUYẾT ĐỊNH MIỄN NHIỆM VÀ BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG CỦA CÔNG TY

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm: https://file.hstatic.net/1000208700/file/2019_05_06_cbtt_ktt_sign_bc806c93612c43a0908c773755960ef0.pdf

Đọc thêm