Tin tức mới nhất về hoạt động của TNS Holdings được cập nhật tại chuyên mục này.

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH MỘT SỐ NỘI DUNG TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN HỢP NHẤT NĂM 2018 VÀ GIẢI TRÌNH NGUYÊN NHÂN CHÊNH LỆCH TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ 2/2019 KÈM THEO XÁC NHẬN CỦA KIỂM TOÁN

Chi tiết: https://file.hstatic.net/1000208700/file/2019.08.19-tn1-_cv_cbtt_sign_72355dc0f0b04ea9a20429b51bd43765.pdf

Đọc thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH MỘT SỐ NỘI DUNG TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN HỢP NHẤT NĂM 2018 VÀ GIẢI TRÌNH NGUYÊN NHÂN CHÊNH LỆCH TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ 2/2019

Công văn CBTT: https://file.hstatic.net/1000208700/file/2019.08.08_cong_van_cbtt_dinh_chinh_cong_van_giai_trinh_bctc_sign_6355f295e40d45a59a96475da47c7592.pdfCông văn đính chính: https://file.hstatic.net/1000208700/file/2019.08.08_cong_van_dinh_chinh_cong_van_giai_trinh_bctc_sign_d4710c1e26d44ac2b09e96244048bc16.pdf

Đọc thêm

Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2019

Chi tiêt: https://file.hstatic.net/1000208700/file/2019.07.30_bao_cao_tinh_hinh_quan_tri_cong_ty_tom_tat_c51a4d83e5d54a68b80747575ffa421e.pdf

Đọc thêm

Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất Quý II 2019 và Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận

Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2019 + Công văn giải trình: https://file.hstatic.net/1000208700/file/2019.07.29_bctc_rieng_qii_2019_kem_cong_van_sign_9047296e362048d9af6d490d93eb3e68.pdfBáo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2019 + Công văn giải trình: https://file.hstatic.net/1000208700/file/2019.07.29_bctc_hop_nhat_qii_2019_kem_cong_van_sign_19d0c10acd3f4c188b03e33f03f5aef4.pdf

Đọc thêm

Công bố thông tin về việc lựa chọn công ty kiểm toán và ký hợp đồng kiểm toán

Chi tiết:https://file.hstatic.net/1000208700/file/2019.07.11_cbtt_vv_lua_chon_va_ky_hd_kiem_toan_tn1_sign_4f48d97a8f254897ade80b29f7226dfd.pdf

Đọc thêm

Công bố thông tin về Công văn chấp thuận gia hạn thời hạn công bố Báo cáo tài chính của TN1

Chi tiết:   https://file.hstatic.net/1000208700/file/2019.07.03_cong_van_cbtt_ubcknn_sign_c44492a355fe454ab1300ae3e887531a.pdf

Đọc thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ GIẤY XÁC NHẬN THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Chi tiết: https://file.hstatic.net/1000208700/file/2019.06.13_cbtt_vv_giay_xac_nhan_thay_doi_nganh_nghe_kinh_doanh_sign_73799937730643458b6918cfe0ecef0e.pdf

Đọc thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THAY ĐỔI NHÂN SỰ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS

Chi tiết: https://file.hstatic.net/1000208700/file/2019.05.29_cbtt_vv_thay_doi_nhan_su_tn1_sign_b3d82754ed824457aa9314fb92dd8454.pdf

Đọc thêm

BIÊN BẢN HỌP, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS

Chi tiết: https://file.hstatic.net/1000208700/file/2019.05.29_cbtt_vv_bb_nq_dhdcd_thuong_nien_2019_tn1_sign_c2335cad4fea4b0e845ff8127ae54e06.pdf

Đọc thêm