Tin tức mới nhất về hoạt động của TNS Holdings được cập nhật tại chuyên mục này.

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công văn CBTT, Nghị quyết HĐQT vv thông qua tài liệu họp:https://file.hstatic.net/1000208700/file/cv_cbtt___nghi_quyet_hdqt_thong_qua_tai_lieu_fd8160f81cbd4436b38068dd45a707a4.pdfThông báo mời họp, Chương trình họp, Giấy ủy quyền họp:https://file.hstatic.net/1000208700/file/thong_bao_hop__chuong_trinh_hop__giay_uy_quyen_f956823a4fd54a54bda1b49e52780583.pdfBáo cáo, tờ trình tại Đại hội:https://file.hstatic.net/1000208700/file/to_trinh__bao_cao_dai_hoi_9aa54ad269fa489693c35218fcf46487.pdfDự thảo Quy chế tổ chức và biểu quyết, Quy chế bầu cử:https://file.hstatic.net/1000208700/file/du_thao_quy_che_to_chuc_va_bieu_quyet__quy_che_bau_cu_278d97c85e6e4067a3ff6542e966965b.pdfHồ sơ đề cử, ứng cử:https://file.hstatic.net/1000208700/file/ho_so_de_cu__ung_cu_thanh_vien_hdqt__bks_4e1f0c55f81443a0a74941daf602e2ae.pdfMẫu phiếu biểu quyết, bầu cử:https://file.hstatic.net/1000208700/file/mau_phieu_bieu_quyet__phieu_bau_cu_38908fd93bbd4aedba525b692c4c6644.pdfDự thảo Nghị quyết Đại hội:https://file.hstatic.net/1000208700/file/du_thao_nghi_quyet_68fe6bf8109248ad90ef9f078085fa15.pdf

Đọc thêm

CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Công văn CBTT + Công văn giải trình:https://file.hstatic.net/1000208700/file/1._2020.04.09_-_tn1_-_cv_cbtt___cv_giai_trinh_-_sign_c2922ba40b074bf39b9ab434e7aa1823.pdfBáo cáo tài chính hợp nhất 2019:https://file.hstatic.net/1000208700/file/2._2020.04.09_-_tn1_-_bctc_hop_nhat_-_sign_d331b4eb76b94aad98688235b1b52d59.pdfBáo cáo tài chính riêng 2019:https://file.hstatic.net/1000208700/file/3._2020.04.09_-_tn1_-_bctc_rieng_-_sign_fe81da3f929647e58bcd0b3a9a28f919.pdf

Đọc thêm

CBTT về việc tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Chi tiết: https://file.hstatic.net/1000208700/file/3.16_-_tn1_-_cong_van_cbtt___nghi_quyet_hdqt_vv_to_chuc_dai_hoi_-_sign_b8d1e9069ffa4c5b87c549a95dc399f1.pdf

Đọc thêm

báo cáo tài chính quý iv năm 2019

Chi tiết:Công văn CBTT và công văn giải trình chênh lệch:https://file.hstatic.net/1000208700/file/2020.01.30_-_tn1_-_cong_van_cbtt___cong_van_giai_trinh_bctc_-_sign_085e1e96d35f44caba8548b1513ca672.pdfBáo cáo tài chính riêng quý IV năm 2019: https://file.hstatic.net/1000208700/file/2020.01.30_-_tn1_-_bao_cao_tai_chinh_rieng_quy_iv.2019_-_sign_6a8bbb1b25b44392ab8ad5e1209a85d9.pdfBáo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2019:https://file.hstatic.net/1000208700/file/2020.01.30_-_tn1_-_bao_cao_tai_chinh_hop_nhat_quy_iv.2019_-_sign_561aa33d7dc94c53afd2134ed652f242.pdf

Đọc thêm

Báo cáo tình hình quản trị năm 2019

Chi tiết:https://file.hstatic.net/1000208700/file/020.01.30_-_tn1_-_bao_cao_tinh_hinh_quan_tri_nam_2019_-_tom_tat_-_sign_603268c526dc4c009d63758a7af85485.pdf

Đọc thêm

CBTT vv nhận được Công văn chấp thuận gia hạn thời gian nộp BCTC cho năm tài chính 2020

Chi tiết: https://file.hstatic.net/1000208700/file/_cbtt_vv_nhan_duoc_cong_van_chap_thuan_gia_han_thoi_gian_nop_bctc_2020_d39ab6a913c445df89d1aef92695b7da.pdf

Đọc thêm

CBTT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm KTT; miễn nhiệm PTGĐ của Công ty

Chi tiết:https://file.hstatic.net/1000208700/file/2020.01.06_-_tn1_-_cbtt_vv_thay_doi_nhan_su_-_sign_db0859d0c88a4c1ba7206e978a867438.pdf

Đọc thêm

CBTT về việc nhận được đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Thị Hồng Huệ

Chi tiết: https://file.hstatic.net/1000208700/file/2019.11.08-cbtt_vv_nhan_duoc_don_tu_nhiem-sign_12a69461386e43fda136679ae55c7851.pdf

Đọc thêm

Nghị quyết của Hội đồng quản trị v/v chuyển nhượng phần vốn góp thuộc quyền sở hữu của Công ty

Chi tiết: https://file.hstatic.net/1000208700/file/2019.10.31-tn1-cbtt_vv_chuyen_nhuong_phan_von_gop_cua_cong_ty-sign_cf84330eb2454495815c8b237c91fb91.pdf

Đọc thêm