Tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm

1.Báo cáo của HĐQT

https://file.hstatic.net/1000208700/file/bao_cao_cua_hdqt_dc1d81d495b44da5a38af0f8c57d42c8.pdf

2.Báo cáo của BKS

https://file.hstatic.net/1000208700/file/bao_cao_cua_bks_55e011786fe8402486e73e9dcb72d4f2.pdf

3.Chương trình họp

https://file.hstatic.net/1000208700/file/chuong_trinh_hop_dai_hoi_dong_co_dong_thuong_nien_nam_2019_5e8d33babd2c4aaea7221f84accb3b2d.pdf

4.Quy chế tổ chức

https://file.hstatic.net/1000208700/file/quy_che_to_chuc_hop_dai_hoi_dong_co_dong_thuong_nien_nam_2019_a83bc5988edc47f99f5317203f0b0684.pdf

5.Quy chế bầu thành viên HĐQT

https://file.hstatic.net/1000208700/file/quy_che_bau_cu_thanh_vien_hdqt_74bfba1716034018ae96c45e65df65db.pdf

6.Quy chế bầu thành viên BKS

https://file.hstatic.net/1000208700/file/quy_che_bau_thanh_vien_bks_6c234e5e5a5843429025e65762bf5e0a.pdf

7.Thể lệ biểu quyết

https://file.hstatic.net/1000208700/file/the_le_bieu_quyet_e299aef20aa54bef8e00bbb4bad84a43.pdf

8.Tờ trình các vấn đề chung

https://file.hstatic.net/1000208700/file/ttr_cac_van_de_chung_7615b608c84846508dd76a16db17e41e.pdf

9.Tờ trình thay đổi ngành nghề ĐKKD

https://file.hstatic.net/1000208700/file/ttr_thay_doi_nganh_nghe_dkkd_420fcb5796b449e28dffb7fe5ab774c5.pdf

10.Tờ trình bầu thành viên HĐQT

https://file.hstatic.net/1000208700/file/ttr_bau_thanh_vien_hdqt_394a733bb9f048b8895d49f48e39e536.pdf

11.Tờ trình bầu BKS

https://file.hstatic.net/1000208700/file/ttr_bau_bks_971930431f374ee4befaacaf7529c942.pdf

12.Mẫu đơn đề cử thành viên HĐQT

https://file.hstatic.net/1000208700/file/mau_don_de_cu_thanh_vien_hdqt_e1a4b130af9b4bebbdc344ca0031408b.pdf

13.Mẫu đơn đề cử thành viên BKS

https://file.hstatic.net/1000208700/file/mau_don_de_cu_thanh_vien_bks_eb3b7ebd6bb54e4c892eea824581e6d5.pdf

14.Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT

https://file.hstatic.net/1000208700/file/mau_don_ung_cu_thanh_vien_hdqt_a1dbb20b43d44734aa949e45e5de19cd.pdf

15.Mẫu đơn ứng cử thành viên BKS

https://file.hstatic.net/1000208700/file/mau_don_ung_cu_thanh_vien_bks_7a234528c0f9480cae497b84dc428368.pdf

16.Phiếu biểu quyết

https://file.hstatic.net/1000208700/file/phieu_bieu_quyet_014c99c7106749058a7002e85b011ec9.pdf

17.Phiếu bầu cử

https://file.hstatic.net/1000208700/file/phieu_bau_cu_bb2ed7c0d591459aaaa6ba2bd6f0d7a1.pdf

18.Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ -các vấn đề chung

https://file.hstatic.net/1000208700/file/du_thao_cac_nghi_quyet_dhdcd-cac_van_de_chung_b0b3cced838a468f97f1a26d47f6fdfc.pdf

19.Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ-bổ nhiệm

https://file.hstatic.net/1000208700/file/du_thao_cac_nghi_quyet_dhdcd-bo_nhiem_bf381b1d4c8f43c0bd85a2c87d381539.pdf

20.Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ-thay đổi ngành nghề

https://file.hstatic.net/1000208700/file/du_thao_cac_nghi_quyet_dhdcd-thay_doi_nganh_nghe_98d7aeb1350140d68f338398ab1eb8c1.pdf

21.Đơn từ nhiệm Nguyễn Thị  Minh Lan

https://file.hstatic.net/1000208700/file/don_tu_nhiem_nguyen_thi_minh_lan_2b3dffb45c9a43b383ecf8f33124117d.pdf

22.Đơn từ nhiệm  Vũ Hoài Dương

https://file.hstatic.net/1000208700/file/don_tu_nhiem_vu_hoai_duong_9395ae7658e94b39b786ed9e0903b81b.pdf

Tags: