Tin tức mới nhất về hoạt động của TNS Holdings được cập nhật tại chuyên mục này.

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Năm 2018_Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý 3

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại đâyhttp://file.hstatic.net/1000208700/file/bao_cao_tai_chinh_hop_nhat_09_thang_tn1.pdf

Đọc thêm

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông TNS năm 2018

Toàn văn thông báo (có đóng dấu) vào đường link sau:http://file.hstatic.net/1000208700/file/tb_moi_hop_dai_co_dong_nam_2018_31.08.2018.pdfTOÀN VĂN THÔNG BÁO:CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc                 Hà Nội, ngày      tháng   năm  2018 THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ...

Đọc thêm