TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TNS HOLDINGS

Thông tin các văn bản dự thảo chi tiết tại link file sau:Danh sách tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ TNSChương trình họp;http://file.hstatic.net/1000208700/file/4._chuong_trinh_hop_dhdcd.pdfDự thảo Quy chế tổ chức;http://file.hstatic.net/1000208700/file/5._du_thao_quy_che_to_chuc.pdfDự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị;http://file.hstatic.net/1000208700/file/06a._du_thao_quy_che_bau_cu_thanh_vien_hdqt_7d45d8a1580a42028798036c5f159903.pdfDự thảo Quy chế bầu cử Kiểm soát viên;http://file.hstatic.net/1000208700/file/06b._du_thao_quy_che_bau_cu_ksv.pdfDự thảo Thể lệ biểu quyết;http://file.hstatic.net/1000208700/file/7._du_thao_the_le_bieu_quyet.pdfTờ trình về việc sửa đổi Điều lệ;http://file.hstatic.net/1000208700/file/9a._ttr_sua_doi_dieu_le.pdfDự thảo Điều...

Đọc thêm