Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty