Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty