Nghị quyết Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu