Nghị quyết HĐQT về Kế hoạch SXKD 2019 và phương án chi trả cổ tức 2018