Nghị quyết của Hội đồng quản trị v/v chuyển nhượng phần vốn góp thuộc quyền sở hữu của Công ty