TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TNS HOLDINGS

Thông tin các văn bản dự thảo chi tiết tại link file sau:


Danh sách tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ TNS

 • Chương trình họp;

http://file.hstatic.net/1000208700/file/4._chuong_trinh_hop_dhdcd.pdf

 • Dự thảo Quy chế tổ chức;

http://file.hstatic.net/1000208700/file/5._du_thao_quy_che_to_chuc.pdf

 • Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị;

http://file.hstatic.net/1000208700/file/06a._du_thao_quy_che_bau_cu_thanh_vien_hdqt_7d45d8a1580a42028798036c5f159903.pdf

 • Dự thảo Quy chế bầu cử Kiểm soát viên;

http://file.hstatic.net/1000208700/file/06b._du_thao_quy_che_bau_cu_ksv.pdf

 • Dự thảo Thể lệ biểu quyết;

http://file.hstatic.net/1000208700/file/7._du_thao_the_le_bieu_quyet.pdf

 • Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ;

http://file.hstatic.net/1000208700/file/9a._ttr_sua_doi_dieu_le.pdf

 • Dự thảo Điều lệ;

http://file.hstatic.net/1000208700/file/9b._du_thao_dieu_le.pdf

 • Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

http://file.hstatic.net/1000208700/file/9c._ttr_thong_qua_quy_che_noi_bo_ve_quan_tri.pdf

 • Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

http://file.hstatic.net/1000208700/file/9d._du_thao_quy_che_noi_bo_ve_quan_tri.pdf

 • Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;

http://file.hstatic.net/1000208700/file/9e._ttr_thong_qua_viec_mien_nhiem_va_bau_tv_hdqt_-_ksv.pdf

http://file.hstatic.net/1000208700/file/9f._ttr_thong_qua_thu_lao_tv_hdqt_-_ksv.pdf

 • Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh;

http://file.hstatic.net/1000208700/file/9g._ttr_bo_sung_nganh_nghe_dkkd.pdf

 • Mẫu Giấy ủy quyền dự họp (đối với cổ đông cá nhân);

http://file.hstatic.net/1000208700/file/9h._ttr_luu_ky_va_niem_yet.pdf

 • Mẫu Giấy ủy quyền dự họp (đối với cổ đông tổ chức);

http://file.hstatic.net/1000208700/file/10a._giay_uy_quyen_du_hop__doi_voi_ca_nhan_.pdf

 • Mẫu đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị;

http://file.hstatic.net/1000208700/file/10b._giay_uy_quyen_du_hop__doi_voi_to_chuc_.pdf

 • Mẫu đơn đề cử, ứng cử Kiểm soát viên;

http://file.hstatic.net/1000208700/file/11a._mau_don_de_cu__ung_cu_thanh_vien_hdqt.pdf

 • Phiếu biểu quyết;

http://file.hstatic.net/1000208700/file/12._phieu_bieu_quyet.pdf

 • Phiếu bầu cử;

http://file.hstatic.net/1000208700/file/13a._phieu_bau_cu_-_public.pdf

 • Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

http://file.hstatic.net/1000208700/file/16a._nq_hop_dhdcd_-_public.pdf