Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát