Công văn giải trình báo cáo tài chính riêng, hợp nhất năm 2018

Vui lòng truy cập link file báo cáo sau:

http://file.hstatic.net/1000208700/file/cong_van_giai_trinh_bctc_sign.pdf

Tags: