Công bố thông tin về việc nhận được Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp thay đổi lần thứ 09