CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM VÀ BỔ NHIỆM CHỨC VỤ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY