CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH MỘT SỐ NỘI DUNG TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN HỢP NHẤT NĂM 2018 VÀ GIẢI TRÌNH NGUYÊN NHÂN CHÊNH LỆCH TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ 2/2019