Quyết định số 63/QĐ-SGDHCM về việc Chấp thuận niêm yết cổ phiếu của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh