Công bố thông tin về Công văn chấp thuận gia hạn thời hạn công bố Báo cáo tài chính của TN1