Công bố thông tin thay đổi đăng ký kinh doanh

Xem chi tiết tại link file đính kèm sau:

1. Công bố thông tin thay đổi đăng ký kinh doanh TNS Holdings ngày 05/10/2018

http://file.hstatic.net/1000208700/file/cong_bo_thong_tin_thay_doi_dkkd_tns_holdings_ngay_05102018.pdf

2. Đăng ký kinh doanh TNS Holdings thay đổi lần thứ 8

http://file.hstatic.net/1000208700/file/dkkd_thay_doi_lan_8_tns_holdings.pdf

Tags: