Công bố thông tin Công văn chấp thuận gia hạn tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019