cbtt vv miễn nhiệm và bầu chủ tịch HĐQT; Bầu phó Chủ tịch HĐQT Công Ty