CBTT vv lựa chọn và ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính