CBTT về việc tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020