CBTT về việc thay đổi chương trình họp; Cập nhật, bổ sung Tài liệu họp Đại hội năm 2020