CBTT về việc nhận được đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Thanh Dương, Nguyễn Ngọc Cương; từ nhiệm kiểm soát viên của ông Lê Đức Đông, bà Trần Thị Phan Thủy