CBTT về việc nhận được đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Thị Hồng Huệ