CBTT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm KTT; miễn nhiệm PTGĐ của Công ty