CBTT Quyết định Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc của Công ty