CBTT Nghị quyết HĐQT vv triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức