CBTT biên bản, nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và thay đổi nhân sự thành viên HĐQT, KSV của Công ty