Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018

Chi tiết biên bản họp đại hội cổ đông: Vui lòng mở link file đính kèm

Biên bản họp

http://file.hstatic.net/1000208700/file/bb_h_p_dhcd.pdf

Nghị quyết đại hội

http://file.hstatic.net/1000208700/file/nghi_quyet_dai_hoi_hong_co_dong_tns_2018.pdf

Tags: