Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất Quý II 2019 và Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận