Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất quý 3 năm 2019 và Công văn giải trình chênh lệch LNST