Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất Bán niên năm 2019 và Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận