BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2018

Vui lòng truy cập đường link sau:

+ Báo cáo tài chính riêng Quý 4/2018:

http://file.hstatic.net/1000208700/file/tns_bc_rieng_quy_4.2018.pdf

+ Báo cáo hợp nhất quý 4/2018:

http://file.hstatic.net/1000208700/file/tns_bc_hop_nhat_quy_4.2018_502de4a0d99447c39812d81c2e51c3bd.pdf

+ Công văn giải trình biến động lợi nhuận Quý 4/2018:

http://file.hstatic.net/1000208700/file/cong_van_giai_trinh_bien_dong_loi_nhuan_quy_4_2018.pdf

Tags: