Tin tức mới nhất về hoạt động của TNS Holdings được cập nhật tại chuyên mục này.

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

CBTT vv nhận được Công văn chấp thuận gia hạn thời gian nộp BCTC cho năm tài chính 2020

Chi tiết: https://file.hstatic.net/1000208700/file/_cbtt_vv_nhan_duoc_cong_van_chap_thuan_gia_han_thoi_gian_nop_bctc_2020_d39ab6a913c445df89d1aef92695b7da.pdf

Đọc thêm

CBTT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm KTT; miễn nhiệm PTGĐ của Công ty

Chi tiết:https://file.hstatic.net/1000208700/file/2020.01.06_-_tn1_-_cbtt_vv_thay_doi_nhan_su_-_sign_db0859d0c88a4c1ba7206e978a867438.pdf

Đọc thêm

CBTT về việc nhận được đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Thị Hồng Huệ

Chi tiết: https://file.hstatic.net/1000208700/file/2019.11.08-cbtt_vv_nhan_duoc_don_tu_nhiem-sign_12a69461386e43fda136679ae55c7851.pdf

Đọc thêm

Nghị quyết của Hội đồng quản trị v/v chuyển nhượng phần vốn góp thuộc quyền sở hữu của Công ty

Chi tiết: https://file.hstatic.net/1000208700/file/2019.10.31-tn1-cbtt_vv_chuyen_nhuong_phan_von_gop_cua_cong_ty-sign_cf84330eb2454495815c8b237c91fb91.pdf

Đọc thêm

Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất quý 3 năm 2019 và Công văn giải trình chênh lệch LNST

Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2019:  https://file.hstatic.net/1000208700/file/2019.10.30-tn1-bao_cao_tai_chinh_rieng_quy_iii_2019-sign_326c1e4c992048f8a098250676f4fbc1.pdfBáo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2019: https://file.hstatic.net/1000208700/file/2019.10.30-tn1-bao_cao_tai_chinh_hop_nhat_quy_iii_2019-sign_90c1202e531f4985a2a860c85f35877a.pdfCông văn giải trình: https://file.hstatic.net/1000208700/file/019.10.30-tn1-cong_van_cbtt___cong_van_giai_trinh_chenh_lech_lnst-sign_a436a34ada3f43c594fb0deb94061186.pdf

Đọc thêm

Nghị quyết HĐQT về Kế hoạch SXKD 2019 và phương án chi trả cổ tức 2018

Chi tiết:https://file.hstatic.net/1000208700/file/1.tn1_-_cbtt_ve_pa_sxkd_2019_va_pa_chi_tra_co_tuc_2018_-_sign_bc6bbfe9f2654ae0b1478de39742af2c.pdf

Đọc thêm

Công bố thông tin về việc nhận được Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp thay đổi lần thứ 09

Chi tiết:https://file.hstatic.net/1000208700/file/2019.09.09-_tn1_-_cbtt_vv_nhan_duoc_gcndkdn-_sign_2732d4f633964f59a494db3d6ef80c4d.pdf

Đọc thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM VÀ BỔ NHIỆM CHỨC VỤ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

Chi tiết: https://file.hstatic.net/1000208700/file/2019.09.04_cong_van_cbtt___nq_hdqt_sign_f341031cab9748a48b4947d61b372b66.pdf

Đọc thêm

Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất Bán niên năm 2019 và Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận

Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2019: https://file.hstatic.net/1000208700/file/bao_cao_rieng_phat_hanh_sign_016ce2ce3d9d49019c0776c78c00a5d0.pdfBáo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2019:https://file.hstatic.net/1000208700/file/bao_cao_hop_nhat_phat_hanh_sign_f07110022e444e8c9f9233ff89138272.pdfCông văn giải trình: https://file.hstatic.net/1000208700/file/2019.08.29-tn1-cv_cbtt__cv_giai_trinh_chenh_lech_lnst_sign_0596ab85b19442bba218fecaca141f7d.pdf

Đọc thêm