Tin tức mới nhất về hoạt động của TNS Holdings được cập nhật tại chuyên mục này.

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Công bố thông tin về việc lựa chọn công ty kiểm toán và ký hợp đồng kiểm toán

Chi tiết:https://file.hstatic.net/1000208700/file/2019.07.11_cbtt_vv_lua_chon_va_ky_hd_kiem_toan_tn1_sign_4f48d97a8f254897ade80b29f7226dfd.pdf

Đọc thêm

Công bố thông tin về Công văn chấp thuận gia hạn thời hạn công bố Báo cáo tài chính của TN1

Chi tiết:   https://file.hstatic.net/1000208700/file/2019.07.03_cong_van_cbtt_ubcknn_sign_c44492a355fe454ab1300ae3e887531a.pdf

Đọc thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ GIẤY XÁC NHẬN THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Chi tiết: https://file.hstatic.net/1000208700/file/2019.06.13_cbtt_vv_giay_xac_nhan_thay_doi_nganh_nghe_kinh_doanh_sign_73799937730643458b6918cfe0ecef0e.pdf

Đọc thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THAY ĐỔI NHÂN SỰ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS

Chi tiết: https://file.hstatic.net/1000208700/file/2019.05.29_cbtt_vv_thay_doi_nhan_su_tn1_sign_b3d82754ed824457aa9314fb92dd8454.pdf

Đọc thêm

BIÊN BẢN HỌP, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS

Chi tiết: https://file.hstatic.net/1000208700/file/2019.05.29_cbtt_vv_bb_nq_dhdcd_thuong_nien_2019_tn1_sign_c2335cad4fea4b0e845ff8127ae54e06.pdf

Đọc thêm

BIÊN BẢN HỌP, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS

Chi tiết: https://file.hstatic.net/1000208700/file/2019.05.29_cbtt_vv_bb_nq_dhdcd_thuong_nien_2019_tn1_sign_c2335cad4fea4b0e845ff8127ae54e06.pdf

Đọc thêm

DANH SÁCH VÀ THÔNG TIN CHI TIẾT ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT DO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT ĐỀ CỬ

https://file.hstatic.net/1000208700/file/2019.05.27_syll_mr_duong_851b96d5f0ee4d0480d4d0b70d712bf8.pdfhttps://file.hstatic.net/1000208700/file/2019.05.27_syll_ms_giang_571dc3ca55894bd3a82f80b1221fcb08.pdf

Đọc thêm

Thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu

Sở GDCK TP.HCM thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (mã CK: TN1). Chi tiết như file đính kèm:https://file.hstatic.net/1000208700/file/quyet_dinh_chinh_thuc_e84b4ea774154923bdac0a282101b168.pdf

Đọc thêm

CBTT QUYẾT ĐỊNH MIỄN NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CỦA CÔNG TY

Chi tiết xem tại file đính kèm:https://file.hstatic.net/1000208700/file/cbtt_mien_nhiem_pho_tong_giam_doc_tns_676f876e27e14f589f6de04ccc8a4d03.pdf

Đọc thêm