Tin tức mới nhất về hoạt động của TNS Holdings được cập nhật tại chuyên mục này.

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

CBTT vv nhận được Giấy CNĐKDN thay đổi lần thứ 10

Chi tiết:https://file.hstatic.net/1000208700/file/2020.05.19_-_tn1_-_cv_cbtt___gcndkdn_thay_doi_-sign_5e694b0cc5cb42268ebb0a58651dad90.pdf

Đọc thêm

cbtt vv miễn nhiệm và bầu chủ tịch HĐQT; Bầu phó Chủ tịch HĐQT Công Ty

Chi tiết:https://file.hstatic.net/1000208700/file/1_-_cv_cbtt___nghi_quyet_hdqt_vv_mien_nhiem_va_bau_chu_tich_hdqt_-sign_cfd8ebad9aaf469b85120f85757c66e2.pdf

Đọc thêm

báo cáo thường niên năm 2019

Chi tiết:https://file.hstatic.net/1000208700/file/2020.04.29_-_tn1_-_bao_cao_thuong_nien_2019_-_sign_3549971bfd754477b54c6e3af1d4220e.pdf

Đọc thêm

CBTT điều lệ, quy chế sửa đổi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Điều lệ:https://file.hstatic.net/1000208700/file/2002.04.29_-_dieu_le_sua_doi_-_final-sign_ebdface01eac47b4af0e806b3ddb22d8.pdfQuy chế:https://file.hstatic.net/1000208700/file/2020.04.29_-_quy_che_sua_doi_-_final_-sign_ef2984d3d0af4f9c9f6e16a9a4bd88cf.pdf

Đọc thêm

CBTT biên bản, nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và thay đổi nhân sự thành viên HĐQT, KSV của Công ty

Chi tiết:https://file.hstatic.net/1000208700/file/2020.04.29_-_tn1_-_cbtt_bien_ban__nghi_quyet_hop_dai_hoi_2020_-_sign_f7db7dd435d9494daeff4da83350103b.pdf

Đọc thêm

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý I. 2020

Báo cáo tài chính riêng:https://file.hstatic.net/1000208700/file/2020.04.29_-_tn1_-_cv_cbtt___bctc_rieng_tns_holdings_quy_1_2020_-_sign_2831a332b3c74795a833ca2f966106e6.pdfBáo cáo tài chính hợp nhất:https://file.hstatic.net/1000208700/file/.04.29_-_tn1_-__cv_cbtt___bctc_hop_nhat_tns_holdings_quy_1_2020_-_sign_3845db0928d54e92b750371f7ecb42bd.pdf

Đọc thêm

Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát

Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trịhttps://file.hstatic.net/1000208700/file/tn1_-_danh_sach_ung_vien_thanh_vien_hdqt_da34cc6b403643adb0e90fccbe57ca31.pdfDanh sách ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trịhttps://file.hstatic.net/1000208700/file/tn1_-_nguyen_thi_yen_e0897185b5184c5c9b8f4d7fb3a69581.pdfDanh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soáthttps://file.hstatic.net/1000208700/file/tn1_-_danh_sach_ung_vien_ksv_833f7c27a1144da6b1ecfa00ed304725.pdf

Đọc thêm

CBTT về việc thay đổi chương trình họp; Cập nhật, bổ sung Tài liệu họp Đại hội năm 2020

Chi tiết:https://file.hstatic.net/1000208700/file/2020.04.22_-_tn1_-_tai_lieu_dai_hoi_update-sign_b5fc6ce9a27b448ba0c531ec1616fd7a.pdf

Đọc thêm

CBTT về việc nhận được đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Thanh Dương, Nguyễn Ngọc Cương; từ nhiệm kiểm soát viên của ông Lê Đức Đông, bà Trần Thị Phan Thủy

Chi tiết:https://file.hstatic.net/1000208700/file/2020.04.22_-_tn1_-_cbtt_vv_nhan_duoc_don_tu_nhiem_-_sign_af1007da13444bff81c53b3694acc9f9.pdf

Đọc thêm